Umuryango uhuza urubyiruko rw'Abanglikane muri EAR/ Kigali: Igisubizo cy'ibibazo byinshi

 


1.Amavu n’amavuko ya Youth Union: Hagamijwe gushyiraho umuryango uhuza urubyiruko rw’Abangilikani muri Diyoseze ya Kigali nk’uko habaho imiryango y’abakuze ari yo Mothers Union, Fathers’ union, ….. Uyu muryango uzafasha itorero kumenya urubyiruko rwaryo uko rungana; kuruha umwanya wo kugira uruhare mu guteza imbere umurimo w’Imana.

Urubyiruko ruri muri Youth Union, ruzajya rwigishwa, rwinjizwe n’abayobozi b’itorero, ruzagendera ku ntego zimwe muri paruwase zose za EAR Kigali, rugire ibiruranga bimwe, imiyoborere isa kandi runagire igenamigambi rizajya risuzumwa.  

2.Intego:

    I.Ko habaho ibikorwa bihoraho kandi bigera ku rubyiruko rwose rwacu.

       II.Gushishikariza no guha urubyiruko rwacu umwanya wo gukora no kubatoza kuba abayobozi (Natwe tugatunga imyirondoro).

      III.Kubakundisha gusoma ijambo ry’Imana; kubabwiriza ubutumwa bwiza binyuze mu nzira zitandukanye no kubafasha gukura nk’abigishwa ba Yesu.

       IV.Kubakundisha itorero  Anglikani no gukbatoza umurimo w’Imana.

3.Umurongo wa Bibiliya tugenderaho: Abakolosayi 3: 17 “Kandi icyo muzavuga cyose n’ibyo muzakora; mujye mubikora byose mw’izina ry’Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw’uwo. ”

4.Ni bande bazaba bari muri Youth Union: 
I. Urubyiruko rw’abangilikane rufite guhera ku myaka 14 kugera kuri 35, rubatijwe kandi binjijwe muri uyu muryango ku mugaragaro.  Abubatse ingo bazajya bashishikarizwa kujya muri Mothers’ Union na Fathers’ union.

II. Abanyamuryango bashya bazajya bigishwa imyemerere n’amahame y’itorero Anglikane. Ndetse n’imyizerere igenga Abanglikane.

III.   Haziyongeraho urubyiruko rucukijwe ruvuye muri Sunday school. Ruzajya rwakirwa na bakuru barwo; rushyirirweho ibikorwa bigenewe ingimbi n’abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. 

IV.   Ni ngombwa ko urubyiruko rwibumbiye muri Youth Union ruzasabwa byibuza kugira uruhare muri kimwe mu bikorwa by’itorero. (ivugabutumwa, uburirimbyi, inyigisho za Bibiliya, gufasha abababaye, ………)

V.   Hazabaho umusanzu uzatangwa na buri munyamurwango wa Youth Union.

5.Imiyoborere.

Hazabaho komite ya Youth Union guhera ku rwego rw’ikanisa; igizwe n’abantu bakurikira ]:

i.   Umuhuzabikorwa (Ubuvugizi, guhuza imirimo, amahugurwa)
ii.  Umunyamabanga (imyirondoro y’abanyamuryango, gutanga amakarita y’abanyamuryango, inyandikomvugo z’inama)
iii. Umubitsi (kubika umutungo :Imisanzu ya buri mwaka,  amafaranga yaguzwe amakarita).
iv.  Ushinzwe iterambere ryo mu Mwuka (Amasengesho, inyigisho za Bibiliya, ivugabutumwa; isanamitima n’ubwiyunge).
v.   Ushinzwe iterambere no gufasha abababaye (imirimo ibyara inyungu, kwizigama no kwihangira imirimo).
vi.  Ushinzwe imyidagaduro (Boys and girls brigade, amakipe y’umupira w’amaguru n’ibindi, imbyino za kinyarwanda).
vii. Ushinzwe abanyeshuri n’ingimbi.

Icyitonderwa:

    Izi komite zizasimbura komite zari zisanzwe ziyobora urubyiruko kandi zizajya zitorwa n’urubyiruko rwinjijwe muri Youth Union.  Nta muntu
    Komite izajya igira manda y’ imyaka 2;  nta muntu wemerewe gutorerwa inshuro zirenze ebyiri zikurikiranye.
    Komite zo ku rwego rwa paruwase zizajya zitorwa n’abagize iz’amakanisa.
    Komite zo ku rwego rw’ubucidikoni zizajya zitorwa n’abagize iz’amaparuwase.
    Komite zo ku rwego rwa diyoseze zizajya zitorwa n’abagize iz’amaparuwase.

6.IBIRANGA ABAGIZE YOUTH UNIONS:

    Furari (Scarf)- Amabara azavugwaho anemezwe mu nama zizagenda zitegurwa.
    Ikarita y’umunyamuryango na Certificates.
    Umudari.
    Iniforume: Amabara azemezwa n’abanyamuryango. 
    Ikirangantego.
    Imisanzu no kwitabira inama z’abanyamuryango.

7.IMIHIGO NA RAPORO Z’IBIKORWA:

Buri rwego ruzajya rushyikiriza ururukuriye raporo ya buri mezi ane (Igihembwe). Hazakurikizwa urupapuro rutanzwe n’ishami ry’urubyiruko n’abana muri EAR DIyoseze ya Kigali.  Isuzumwa ry’imihigo rizajya rikorwa ku buryo bw’irushanwa; paruwase yarushije izindi igenerwe agashimwe.

Bikorewe I Kigali kuwa 30/09/2013

Tuyizere Manasseh

Umuyobozi w'ishami ry'urubyiruko n'abana

About Us

Nezerwa website is run by the Youth Department of the Anglican Diocese of Kigali in collaboration with a team of young people, who volunteer their time and skills to make sure that this website is up, running and up to date. We call them the media team.

Find us

  • Facebook 
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photos

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow